ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
แรงงานรอเคาะร่างมาตรฐานฝีมือ 16 สาขารุ่น 2
14 พ.ย. 2564

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 16 สาขา รุ่นที่ 2 กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะคุ้มครองดูแลทั้งลูกจ้างและนายจ้างให้ได้รับประโยชน์และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย คือ แรงงานใหม่ที่เข้าสู่ระบบการผลิต หากเป็นแรงงานแรกเข้าก็จะได้รับการคุ้มครองดูแลตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เมื่อทำงานไปช่วงหนึ่งแล้วสามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น โดยเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือของตนเองได้ เมื่อผ่านเกณฑ์แล้วก็จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น สามารถเลื่อนตำแหน่งและขั้นเงินเดือนให้สูงขึ้นตามลำดับชั้นฝีมือ สำหรับนายจ้างจะได้รับประโยชน์โดยสามารถพัฒนาลูกจ้างได้อย่างต่อเนื่อง ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถกำหนดค่าจ้างให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วางแผนการจ้าง และกำหนดโครงสร้างค่าจ้างได้ สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นการลดข้อขัดแย้งเรื่องอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างจะได้รับ เนื่องจากมีมาตรฐานฝีมือเป็นตัวกำหนดอัตราค่าจ้างของแรงงานอย่างชัดเจน ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้มีการออกประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือบังคับใช้ไปแล้วจำนวน 96 สาขา โดยล่าสุดประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 10 จำนวน 13 สาขา ใน 3 กลุ่มสาขาอาชีพ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

            นางสาวบุปผาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือทั้ง 16 สาขา กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในตลาดแรงงานไทยมากที่สุด และกระทรวงแรงงานจะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากทุกท่านในวันนี้นำเสนอคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อพิจารณาต่อไป

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558