ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กกต. แจกใบส้มว่าที่่18อบต. คุณสมบัติต้องห้าม
12 ม.ค. 2565

คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณามีมติระงับสิทธิสมัคร หรือใบส้ม แก่ว่าที่นายกและว่าที่สมาชิกสภาอบต.จำนวน 18 ราย ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปีและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ คาดหย่อนบัตรวันที่ 23 ม.ค.นี้

โดยใบส้มที่กกต.แจกนั้น เกิดจากพบว่าบุคคลเหล่านี้มีลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งหลังกกต.ให้ใบส้มแล้วก็จะมีการยื่นฟ้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครและสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งต่อไปด้วย

ขณะนี้กกต.ได้มีการออกประกาศกกต.เรื่องให้ย่นระยะเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรณี กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วได้อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งคาดว่าจะมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต.ใหม่ทั้ง 18 แห่งในวันที่ 23 ม.ค.นี้

สำหรับว่าที่นายกที่ถูกใบส้มประกอบด้วย 1.นายวีรภาส ตันติปัญจพร ว่าที่นายกอบต.หัวทะเล อ. อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 2.นายประจวบ ทองกลิ่น ว่าที่นายกอบต.คลองทราย อ.นาทวีจ.สงขลา 3.นายปรีดาพจน์ โสโท ว่าที่นายกอบต.เชียงยืน อ.เชียงยืนจ.มหาสารคาม 4.นายชัยยศ วรรณา ว่าที่ส.อบต.ควนปริง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 5.นายวีระวัฒน์ สิทธิโชค ว่าที่ส.อบต.เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ห้วยยอดจ.ตรัง 6 .นายสมจิตร สีทอง ว่าที่ส.อบต.ควนเมาเขตเลือกตั้งที่ 4 อ.รัษฎา จ.ตรัง 7.นายนิรัณณ์ แอโส๊ะ ว่าที่ส.อบต.นาทอน เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

8.นายเสกสรร สุขขะว่าที่ส.อบต.น้ำคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 9. นายวีรชาติ พรหมทอง ว่าที่ส.อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 10.นายสุรัตน์ พระนารี ว่าที่ส.อบต.ห้วยขุนรามเขตเลือกตั้งที่ 5 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 11.นายสิงห์ คีรีวะสุทธิ์ ว่าที่ส.อบต.กำแมด อ.กุดชุมจ.ยโสธร 12.นายแจ่ดา สุชาดาภรณ์ ว่าที่ส.อบต.นาทราย เขตเลือกตั้งที่ 18 อ.ลี้ จ.ลำพูน 13นายธนกร แตงสวน ว่าที่ส.อบต.มหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

14.นายประสิทธิ์ สายตา ว่าที่ส.อบต.ลือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 15.นายอาหมาด องสารา ว่าที่ส.อบต.แหลมสน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ละงู จ.สตูล 16.นายพิเชษฐ์ พิกุลทอง ว่าที่ส.อบต.นาขา เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.หลังสวน จ.ชุมพร 17.นายเอกชัย ชิวค้า ว่าที่ส.อบต.ท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม และ 18.นายนพดล อินทนาม ว่าที่ส.อบต. หนองหมี เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.กุดชุมจ.ยโสธร

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด