ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ทช.พัฒนาเส้นทางโครงการหลวงกว่า 500 กม.
19 เม.ย. 2565

กรมทางหลวงชนบท เดินหน้าพัฒนาเส้นทางสนับสนุนภารกิจโครงการหลวงกว่า 500 กิโลเมตร มุ่งบรรเทาความเดือดร้อน  ด้านการเดินทางและการขนส่งให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2555 - 2565 จำนวน 47 โครงการ รวมระยะทางกว่า 521 กิโลเมตร มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนในการคมนาคมขนส่งและการเดินทางของประชาชนในทุกฤดูกาล พร้อมสนับสนุนภารกิจมูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไทยภูเขา
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ ทช. ดำเนินการพัฒนาเส้นทางสนับสนุนโครงการหลวง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชันเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและบางเส้นทาง ไม่สามารถใช้สัญจรได้เลยในช่วงฤดูฝน ทช. จึงได้เริ่มดำเนินการพัฒนาเส้นทางในเขตพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยกำหนดมาตรฐานถนนหลวงภูเขาเพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศและคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางและการขนส่งให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานโครงข่ายคมนาคมให้มีความสะดวกปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติควบคู่ไปด้วย โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว จำนวน 43 โครงการ ระยะทาง 457.151 กิโลเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 2,794.167 ล้านบาท อาทิ ถนนสายบ้านแม่แฮน้อย - บ้านแม่สะงะใต้ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
① โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 - บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 17.611 กิโลเมตร งบประมาณ 135.5 ล้านบาท
② โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 - บ้านแม่แอบ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10.985 กิโลเมตร งบประมาณ 85.205 ล้านบาท
③ โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 - ศูนย์วิจัยโครงการหลวงขุนห้วยแห้ง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 18.744 กิโลเมตร งบประมาณ 162.298 ล้านบาท
④ โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 - บ้านทุ่งยาว (ช่วงที่ 2) ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 16.875 กิโลเมตร งบประมาณ 108.7 ล้านบาท
นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ ทช. ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง โดยการพัฒนางานทางในโครงข่ายให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด