ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ก.แรงงาน ปิดเวทีประชุมเครือข่ายแรงงานของเอเปค
14 พ.ค. 2565

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมเครือข่ายด้านแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม (Labour and Social Protection Network: LSPN)  โดยมี นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงแรงงานของฝ่ายไทยและเขตเศรษฐกิจเอเปคเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวน 70 คน ในรูปแบบผสมผสาน
          นายบุญชอบ ได้กล่าวขอบคุณ คุณ Jessica Russell ผู้ประสานงาน LSPN สำนักเลขาธิการเอเปค และผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการแลกเปลี่ยนโดยการอภิปราย แบ่งปันแนวคิดความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ภายใต้หัวข้อหลักการประชุม “Shaping Smart Citizens with Digitalization and Eco-Friendly awareness” โดยเน้นด้านการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงาน การปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงานและความผันผวนของตลาดแรงงานจากข้อท้าทาทายต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการเรื่องเพศภาวะในนโยบายด้านแรงงาน
          ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานที่ปรับตัวโดยมีทักษะและองค์ความรู้ที่เหมาะกับสภาพการทำงานในอนาคตที่ยืดหยุ่น อาทิ ความรู้ด้านดิจิทัล และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความจำเป็นสำหรับอนาคตของงาน อีกทั้งต้องให้ความสำคัญกับการให้ความคุ้มครองทางสังคมกับแรงงาน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ แรงงานนอกระบบ แรงงานสตรี และแรงงานที่เป็นผู้พิการ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้มีการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับข้อท้าทายจากโรคโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและการผลักดันนโยบายด้านแรงงานที่ต้องมีการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้การจ้างงานเป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายที่ให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนโยบายด้านแรงงานจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อท้าทายต่าง ๆ หลังจากเกิดโรคระบาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึงการนำ Big Data มาใช้ประโยชน์และนโยบายด้านแรงงานที่อิงนวัตกรรมเชิงรุก และอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในฐานะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูและความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตลาดแรงงาน
          “จากการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นโยบายด้านแรงงานและโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและข้อท้าทายที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปคในการประชุมครั้งนี้ จะสามารถสร้างสรรค์แนวความคิดเชิงนโยบาย เพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับแรงงานทุกคนในเขตเศรษฐกิจเอเปค การประชุมครั้งนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จได้เลย หากปราศจากการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน” นายบุญชอบ กล่าวทิ้งท้าย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด