ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ทส.สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน จ.พิษณุโลก
14 พ.ค. 2565

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานพิธีเปิด "พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ Phitsanulok the city of recycling"  โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมด้วย ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “การส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้าจังหวัดพิษณุโลก”
นายอรรถพล กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)โดย คพ. ได้จัดทำโครงการ "พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ" เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการห้างสรรพสินค้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน พร้อมด้วยกิจกรรมการคัดแยกขยะทั่วไปเพื่อนำไปทำเชื้อเพลิง RDF กิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์ (Food Waste) และกิจกรรมรับคืนซากอุปกรณ์มือถือ (E-Waste) การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการสร้างกลไกให้เกิดการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้ BCG Model โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ มุ่งเน้นจัดการ ณ ต้นทาง สร้างมูลค่าในห่วงโซ่การจัดการขยะ ซึ่งกิจกรรมนี้มีสถานประกอบการห้างสรรพสินค้าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนโครงการ จำนวน 6 แห่ง และหน่วยงานเอกชนสนับสนุนโครงการ ได้แก่ บริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับขยะทั่วไปเพื่อนำไปทำเชื้อเพลิง RDF และกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 รับขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์

นายอรรถพล กล่าวว่า ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการเดือนมีนาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน สามารถคัดแยกขยะทั่วไปได้ 200 ตัน ขยะอินทรีย์ 10 ตัน และซากอุปกรณ์มือถือ 829 ชิ้น ทำให้สามารถลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะชุมชน ก่อให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558