ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
กรมทางหลวง ประชุมโครงการสํารวจออกแบบทางหลวงเลี่ยงเมืองเชียงคาน
18 พ.ค. 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา เดอะแคมป์เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย กรมทางหลวง จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองเชียงคาน (ด้านตะวันออก) มีนายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย) เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการ ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา พื้นที่ศึกษา ขั้นตอนการศึกษา และแผนการดำเนินโครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาและนักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ

อีกทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อวิตกกังวล และความต้องการ จากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและประเด็นข้อวิตกกังวลต่างๆ นำมาพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมต่อไป

ทีมข่าว จ.เลย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558