ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
เปิดชื่อ 20 หน่วยงานรัฐ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จาก ป.ป.ช.
02 ส.ค. 2565

จากกรณี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับผลการประเมินผลส่วนราชการระดับกรม ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมาก
ข้อมูลการประเมินชุดนี้ ในปี 2565 มีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน ทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน โดยมีบุคลากรภาครัฐ และประชาชนที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมกับการประเมิน รวม 1,300,132 คน แบ่งเป็นประชาชนผู้รับบริการกับหน่วยงานภาครัฐ 828,413 คน และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานอีก 417,719 คน
ผลการประเมิน ITA กำหนดค่าเป้าหมาย หรือค่าเฉลี่ยที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ถึงจะผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานไปได้ ซึ่งในปี 2565 พบว่ามีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์เพียง 5,855 แห่ง คิดเป็น 70.52% เท่านั้น โดยมีหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,448 แห่ง หรือคิดเป็น 29.48%
ทั้งนี้หากลงลึกไปในรายละเอียดตามผลประเมิน พบข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับ ผลการประเมินของส่วนราชการระดับกรมที่ สอบตก หรือไม่ผ่านเกณฑ์ มีหน่วยงานต่าง ๆ เรียงลำดับได้ดังนี้
• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คะแนน 84.79
• กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คะแนน 84.79
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คะแนน 84.69
• กรมศุลกากร คะแนน 84.24
• กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คะแนน 82.87
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คะแนน 82.54
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คะแนน 82.09
• สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คะแนน 81.56
• กรมควบคุมมลพิษ คะแนน 81.48
• กรมประชาสัมพันธ์ คะแนน 80.83 
• กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คะแนน 79.79 
• กรมสุขภาพจิต คะแนน 79.42
• สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล คะแนน 78.13
• กรมการค้าภายใน คะแนน 78.10
• กรมฝนหลวงและการบินเกษตร คะแนน 76.56
• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คะแนน 74.42
• กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนน 74.19
• กรมศิลปากร คะแนน 73.12
• สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ คะแนน 69.13
• สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนน 67.07
สำนักงาน ป.ป.ช. ระบุว่าแม้จะมีหน่วยงานภาครัฐที่บรรลุเป้าหมายไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่ก็เห็นได้ชัดว่ามีหน่วยงานจำนวนไม่น้อยที่พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน จนมีหน่วยงานที่มีคะแนนบรรลุค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 1,709 หน่วยงาน
สำหรับผลการประเมินฯ รายกลุ่มหน่วยงานพบว่า กลุ่มหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 93.29 คะแนน ส่วนกลุ่มหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.04 คะแนน
เมื่อพิจารณาผลการประเมิน รายพื้นที่จังหวัด พบว่า มีจังหวัด 27 จังหวัดที่มีหน่วยงานภาครัฐภายในพื้นที่จังหวัดได้ผลการประเมินบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดฯ และมีจังหวัดที่ทุกหน่วยงานภายในจังหวัด มีค่าคะแนนบรรลุค่าเป้าหมายได้ครบถ้วนทุกแห่ง 100% เต็ม ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดภูเก็ต
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ของปี 2565 เทียบกับ ปี 2564 พบว่า มีจำนวนจังหวัดที่มีสัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพิ่มขึ้นจาก 15 จังหวัด รวมเป็น 27 จังหวัดในปัจจุบัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 ก.ย. 2565
นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสุขภาพแล้ว การพัฒนาสังคมก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ วันนี้ อปท.นิวส์เชิญเป็นแขกขอเสนอ ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา หนึ่งในผู้อุทิศชีวิตในการพัฒนาสังคม จากเด็กวัดธรรมดาคนหนึ่ง สู่ผู้เป็นเบ้าหลอมในการสร้างสังคมให้...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด