ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ม.เกษตร กำแพงแสน นครปฐมจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่
05 ส.ค. 2565

ม.เกษตร กำแพงแสน นครปฐมจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาวิทยาเขต ประจำปี 2565

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 โดยมี รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน  เป็นประธานเปิดพิธีปลูกข้าววันแม่และกิจกรรมปลูกต้นไม้รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน

ร่วมด้วย รศ.ดร.วินัย พูนศรี คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พร้อม คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากคณะต่างๆ ประมาณ 7000เข้าร่วมกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อการสอดแทรกวัฒนธรรมการปลูกข้าวผสมผสานกับเทคนิควิธีการปลูก รวมไปถึงการให้ความรู้ทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาวิทยาเขตถือว่าเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสามัคคี และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร และนิสิตวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ทุ่งนาไพร และบริเวณแปลงปลูกเลียบถนนชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ทีมข่าวนครปฐม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด