ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ช.ประกาศเพิ่มให้จนท.รัฐ9ตำแหน่งต้อยื่นบัญชีทรัพย์สินสิน
18 ส.ค. 2565

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เผยแพร่  กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  จำนวน 2 ฉบับ  ได้แก่????

1.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565  สาระสำคัญ กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่มเติม ได้แก่  เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด  

ดูประกาศฉบับเต็มได้ทาง > http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/050/T_0012.PDF

2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 สาระสำคัญ กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103  พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม  ได้แก่ รองเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด   ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน  ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดูประกาศฉบับเต็มได้ทาง > http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/050/T_0014.PDF

ประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/1506827479630328/posts/pfbid0NeUeE67PTtYQuCsdxtJ1Aikq8edMF9ZP4JovjPFoQhf9YBJ3rYQGpCte5r6y8qpGl/

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด