ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565 ของ TPIPL
24 ส.ค. 2565

ความสำเร็จท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติภายหลังการยกเลิกมาตรการและหลักเกณฑ์สําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร(mobility restrictions) อย่างไรก็ตามศักยภาพในการเติบโตและการฟื้นตัวของธุรกิจยังคงได้รับแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ โดยในเดือนกรกฎาคม 2565 อัตราเงินเฟ้อในไทยอยู่ที่ 7.61% ส่งผลให้กำลังซื้อในประเทศลดลงอย่างมาก โดยผู้ประกอบการได้รับแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งบ่งชี้จากดัชนีราคาผู้บริโภค(PPI) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.2% ทั้งนี้แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อและต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ในปี 2565 ต้นทุนผันแปร (variable cost) หลายตัวได้ปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทอุตสาหกรรมทุกแห่งต้องมีมาตรการเฉพาะกิจเพื่อสำรองกระแสเงินสดและรายได้ ในกรณีที่เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย อย่างไรก็ตามในช่วงดังกล่าวบริษัทฯ ยังคงประสบความสำเร็จในการรักษาความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในไตรมาส 2/ 2565

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อย บันทึกรายได้จากการขาย 12.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 21% โดยมีรายได้รวมจำนวน 13.6พันล้านบาท เพิ่มขึ้น24%จากไตรมาส 2 ปี 2564ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในภาพรวมปริมาณการขายในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ลดลงแต่ชดเชยด้วยราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 รายได้จากการขายอยู่ที่ 25 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 29%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเพิ่มขึ้นเป็น 28.6% และ 22% ตามลำดับ โดยอัตราดังกล่าวยังคงต่ำกว่าในไตรมาส 2 ปี 2564 เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนการปรับขึ้นของราคาขายผลิตภัณฑ์

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติเพิ่มขึ้นเป็น27.4% และ 20.2% ตามลำดับ จากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพโดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 กำไรขั้นต้นของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ที่ 3.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาส 1 ปี 2565 และมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติอยู่ที่ 2.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาส 1 ปี 2565และกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในครึ่งปีแรก 2565 อยู่ที่ 7.5พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6% จากครึ่งปีแรก 2564

การเติบโตของกำไรที่ยอดเยี่ยม

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ (รวม minority interestor MI )จำนวน 2.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปี 2564 และเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 ซึ่งคิดเป็น อัตรากำไรสุทธิที่ 19.8%  โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565กำไรสุทธิ (รวม MI )อยู่ที่ 4.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% จากช่วงเดียวกันของปี 2564โดยหากไม่รวม MIกำไรสุทธิของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 43% จากช่วงเดียวกันของปี 2564

 

 

ฐานะทางการเงินที่มั่นคง

บริษัทฯ ยึดมั่นในคติพจน์“Cash is King”โดยปัจจุบันได้สำรองเงินสดสภาพคล่องสูงโดยยอมเสียส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย และบริหารระยะเวลาการหมุนเวียนของกระแสเงินสดของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 6 เดือนแรกปี 2565 มีระยะเวลาหมุนเวียนของสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ(NWC) อยู่ที่ 23.45 สัปดาห์ ดีขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่24.65 สัปดาห์ ในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีระยะหมุนเวียนของเงินสดต่อสินทรัพย์หมุนเวียน(Cash tied to WCA)ลดลงเหลือ 29.4 สัปดาห์ เทียบกับค่าเฉลี่ยที่30.9 สัปดาห์ในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา

                ณ สิ้นงวด 6 เดือนแรก ปี 2565บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 55 พันล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ (Net interest bearing debt)ต่อ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA (annualized)) อยู่ที่ 3.68 เท่า ซึ่งดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 4.02เท่าในไตรมาส 1 ปี 2565 และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ (Net interest bearing debt) ต่อ ส่วนผู้ถือหุ้น(Equity)ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 ที่ 0.91 เท่า ในขณะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อยอดขาย อยู่ที่ 4.94%และมีอัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ยที่ 6.11เท่า(คำนวณโดยอ้างอิงจากงบกระแสเงินสด) ซึ่งอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

ในขณะที่ธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอยู่ในช่วงมาตรการผ่อนปรนในปัจจุบันบริษัทฯคาดว่าแนวโน้มธุรกิจปูนซิเมนต์ยังคงมีเสถียรภาพ และยังมีโอกาสเติบโตต่อไป โดยมีการแข่งขันที่ถูกจำกัดจากผู้ผลิตรายใหญ่เพียง 3 ราย ซึ่งไม่มีการนำเข้าปูนจากต่างประเทศ โดยลูกค้าเม็ดพลาสติกมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับบริษัทฯ มาเป็นเวลายาวนาน ส่วนการขายไฟฟ้าของบริษัทฯ ก็มีข้อตกลงสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในระยะยาว ดังนั้นNet interest bearing debt /EBITDAratioที่3.68 เท่าจึงไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

ภายใต้มาตรการESG บริษัทฯ จะยังคงใช้มาตรการในการบริหารต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกลยุทธ์การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างผลกำไรตามการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจภายใต้ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2565ของบริษัทฯ เข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.tpipolene.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด