ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจน์ นำข้าราชการประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
19 มี.ค. 2566

วันนี้ 18 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล  บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายศิวบูรณ์ เชาว์ศิลป์ ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี  และสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นการพัฒนาไปสู่การกำหนดนโยบายแห่งรัฐในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบการปกครองตนเองให้มีความมั่นคงตราบจนถึงปัจจุบันนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีความมั่นคงโดยมีระบบการบริหารจัดการ มีการแก้ปัญหาและเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทยตราบจนถึงปัจจุบัน

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา   ไหลวารินทร์ - รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด