ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
กาญจนบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6
25 มี.ค. 2566

กาญจนบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย

จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดดอนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำงานบริการต่างๆ ออกไปให้บริการประชาชนและเพื่อไปรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 

วันนี้ 24 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดดอนสว่าง หมู่ที่8 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ครั้งที่ 6 โดยมี นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ฯ และ นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมรับบริการกว่า 500 คน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น      ที่มาร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ครั้งที่ 6  จากนั้นได้ร่วมกันมอบน้ำตาลทราย จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีให้โรงเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาสังคม จำนวน 31 ราย เป็นจำนวนเงิน 32,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบวัสดุประกอบอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมายตาม โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 15 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 200 ชุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคประชาชน ในการรับฟังและหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยอำเภอด่านมะขามเตี้ย ที่มีความต้องการให้แก้ปัญหาในเรื่อง การขอขยายเขตไฟฟ้า ในพื้นที่ราชพัสดุ ใช้ประโยชน์ในราชการทหาร การขอขยายไหล่ทาง ถนนสายกาญจนบุรี-ด่านมะขามเตี้ย หมายเลข 3209 ปัญหาด้านน้ำอุปโภค-บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร และปัญหาสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ติดตั้งพาดผ่านบนเสาไฟฟ้าและกีดขวางการสัญจรของประชาชน โดยทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการต่อไป 

สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 เป็นการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในชนบทห่างไกล ให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยนำงานบริการ อาทิ การมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี การให้คำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆให้กับประชาชน ซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย การบริการตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมบริการ รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีในปีต่อไป  


ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา   ไหลวารินทร์ - รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด