ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กกต.สระบุรี วางแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
25 มี.ค. 2566

กกต.สระบุรี ประชุมหน่วยงานพันธมิตร วางแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสระบุรี24 มีนาคม 2566 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จังหวัดสระบุรี และวิทยากรประชาธิปไตย(วปต.) จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.กกต.จว.สระบุรี เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสระบุรี และวางแผนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ถูกต้อง แก่ประชาชนในจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ชอบด้วยกฎหมาย เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผอ.สนง.กกต.จว.สระบุรี ได้เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จังหวัดสระบุรี ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดสระบุรีร่วมเป็นกรรมการ เช่น ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.กศน.จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมี ผอ.สนง.กกต.จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ประชุมร่วมกับวิทยากรประชาธิปไตย  (วปต.) เพื่อวางแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ให้ประชาชนในจังหวัดสระบุรีทุกคนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการดังกล่าว ยังมีแนวคิดที่จะร่วมกันทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ถูกต้อง แก่ประชาชนในจังหวัดสระบุรี 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด