ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ส่งเสริมเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ลดต้นทุน รักษาสภาพดิน
23 มิ.ย. 2566

             นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีเทคโนโลยีและสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งปุ๋ยชีวภาพและส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ สารสกัดสมุนไพรควบคุมแมลงศัตรูพืชและจุลินทรีย์กำจัดโรคในดิน ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 3 กลุ่ม รวม 11 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านควบคุมศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรลดใช้สารเคมีและสร้างการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันขึ้น พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ย วิธีการนำใช้ให้กับเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการต่อยอดนำไปผลิตใช้ในพื้นที่ของตนเองและนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้เกษตรกร อีกทั้งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

            สำหรับเกษตรกร หรือประชาชนที่สนใจ ข้อมูลการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน หรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1760

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...