ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
เปิดรายชื่อ 10 กระทรวง ผลประเมินความโปร่งใส TIA ป.ป.ช. รั้งท้าย
13 ส.ค. 2566

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน ทั้งสิ้น 8,323 หน่วยงาน 

โดยเริ่มเข้าสู่กระบวนการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดการประเมินในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ภายใต้การกำกับดูแลมาตรฐานการประเมินและความถูกต้องน่าเชื่อถือทางวิชาการ โดยสร้างการส่วนร่วมในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) ของบุคลากรภาครัฐ และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) ของประชาชนที่มาติดต่อหรือรับบริการหน่วยงานภาครัฐ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,006,246 คน ประกอบด้วย

ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในภาพรวมระดับประเทศ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 90.19 คะแนน ซึ่งมีทิศทางแนวโน้นที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 2.62 คะแนน และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินที่มีคะแนนผลการประเมินในระดับ 85 คะแนนหรือระดับผ่านขึ้นไป พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 6,737 หน่วยงาน คิดเป็นสัดส่วน 80.94% ของหน่วยงานทั้งหมด 8,323 หน่วยงาน โดยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 10.42%

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน จะมีแนวโน้มที่จะได้ค่าคะแนนเฉลี่ยและมีสัดส่วนหน่วยงานภาครัฐที่ได้ค่าแนน 85 คะแนนหรือระดับผ่านขึ้นไป ที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดสัดส่วนหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินในระดับ 85 คะแนนหรือระดับผ่านขึ้นไปไม่น้อยกว่า 100%

ทั้งนี้นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเร่งผลักดันและพัฒนาขีดความสามารถในการยกระดับผลการประเมินให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ส่วนรายชื่อกระทรวงต่าง ๆ ที่เข้ารับการประเมิน ในปี 2566 นับเฉพาะรายกระทรวงที่มีคะแนนผลการประเมินต่ำสุด 10 อันดับ มีดังต่อไปนี้

  • กระทรวงการต่างประเทศ 77.35 คะแนน
  • กระทรวงศึกษาธิการ 84.64 คะแนน
  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 85.44 คะแนน
  • กระทรวงสาธารณสุข 86.06 คะแนน
  • กระทรวงคมนาคม 88.58 คะแนน
  • ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 88.61 คะแนน
  • สำนักนายกรัฐมนตรี 89.50 คะแนน
  • กระทรวงพาณิชย์ 89.52 คะแนน
  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 90.52 คะแนน
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 90.61 คะแนน
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...