ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
บางละมุงสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือต้นทางรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่
17 ส.ค. 2566

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือต้นทาง (Home Port) รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) บริเวณอ่าวไทยตอนบน กรุงเทพมหานครฯ ท่ามกลางผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการเดินเรือ หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเครือข่ายประชาชน ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน

นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการระดับสูงกองวิศวกรรม ผู้แทนเจ้าท่า กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า เนื่องด้วยธุรกิจเรือสำราญ (Cruise) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจเรือสำราญก่อให้เกิดการสร้างงานให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ แนวโน้มธุรกิจและความนิยมการล่องเรือสำราญในโลกภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้ธุรกิจล่องเรือสำราญในไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามทั้งทางบก และทางทะเล เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

แต่ประเทศไทยยังขาดความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวเรือสำราญด้านมาตรฐานของท่าเทียบเรือ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ ดังนั้น เพื่อให้มีการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือสำราญที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล กรมเจ้าท่า จึงได้จัดให้มีการศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน เพื่อเป็นการเปิดประตูของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ อีกช่องทางหนึ่ง ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศของไทย

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยพื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือต้นทาง (Home Port) รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือต้นทาง (Home Port) เพื่อสำรวจและออกแบบองค์ประกอบโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือต้นทาง (Home Port), รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน เพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือต้นทาง (Home Pot) รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยมีภาคประเมินการค่าลงทุนโครงการรวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายโครงการอยู่ที่ 6,208 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาออกแบบ โดยจะนำข้อมูลครั้งที่ 2 นี้ ไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด