ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
สนง.กกต. ขอเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง
09 ก.ย. 2566

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3  ประกอบด้วยอำเภอแกลง และอำเภอเขาชะเมา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยมีขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

2. ยื่นหลักฐานแสดงตน ยื่นหลักฐานแสดงตนให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตน พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุสามารถใช้แสดงตนได้) หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ของผู้ถือบัตร เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือหลักฐาน ภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แอปพลิเคชัน ThaID (บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์) แอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE (ใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์) และแอปพลิเคชัน บัตรคนพิการ (บัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์)

3. รับบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง โดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง

4. ทำเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง โดยสามารถเลือกผู้สมัครได้เพียงหมายเลขเดียว หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใดเลย ให้ทำเครื่องหมายกากบาท X  ในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใด

5. หย่อนบัตรด้วยตัวเอง เมื่อทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนอย่างไร แล้วให้นำบัตรเลือกตั้งนั้น ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th หรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง หรือ สายด่วน 1444

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...