ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ส.ป.ก. เร่งปรับปรุง แผนที่แปลงที่ดินเกษตรกร สู่มาตรฐาน RTK GNSS Network
12 ก.ย. 2566

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง “การวางแผนการดำเนินงานจัดที่ดินด้วยการรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network”
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีภารกิจงานการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยหนึ่งในแผนการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network เนื้อที่ประมาณ 35.51 ล้านไร่ ซึ่งดำเนินการไปแล้วตั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ล้านไร่ มีพื้นที่คงเหลือดำเนินการอีก 34 ล้านไร่ โดยในปัจจุบันวิธีการสํารวจรังวัดของ ส.ป.ก. ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยปฏิบัติงานสํารวจรังวัดแปลงที่ดินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินรัฐ (กมร.) ซึ่งเป็นการกําหนดการรังวัดแปลงที่ดินด้วยวิธีทำแผนที่ชั้นหนึ่ง และนําเทคโนโลยีระบบดาวเทียมมาใช้ในการกําหนดตำแหน่งอ้างอิง ใช้วิธีการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ซึ่งเป็นแผนที่ในระบบใหม่ที่มีความถูกต้องแม่นยําเชิงพื้นที่ตามมาตรฐานสากล ทำให้ทราบแนวเขตแปลงชัดเจนตามค่าพิกัด ลดข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการ สํารวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ให้สามารถดำเนินการไปถึงขั้นปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ได้
นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้กล่าวว่า ปัจจุบันการสํารวจรังวัดของ ส.ป.ก. ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล ทัดเทียมหน่วยงานอื่น และยังถือเป็นการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความถูกต้อง แม่นยําสูง มาใช้ในการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในเรื่องแนวเขต ที่ดิน และที่สำคัญคือวิธีที่จะทำให้การรังวัดปรับปรุงนี้เดินทางไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายคือ การออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01
ในการนี้ภายในงานสัมมนาได้มีการจัดอภิปรายกลุ่ม ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคใต้ ผู้เชี่ยวชาญฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(ภาคใต้) เข้าร่วมงานเพื่อวางแนวการดำเนินงานจัดที่ดินด้วยการรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network เพื่อนําข้อมูลการรังวัดนี้มาใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...