ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สกลนคร ป.ป.ช.ชง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา ระบบและคน
15 ก.ย. 2566
ป.ป.ช. สกลนคร ร่วมขับเคลื่อนทิศทางการศึกษาจังหวัดสกลนคร ชง”หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา “ระบบ” และ “คน” 
 
วันนี้ (15 กันยายน 2566) นางสาวมญชุ์ญานิศ พงศ์เพชรดิถ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันการทุจริต เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสภาคมการศึกษาจังหวัดสกลนคร  ( Sakon Nakhon Provincial Education Community : SNEC) ครั้งที่ 1 / 2566 วันที่ 15 กันยายน 2566 ณห้องประชุมห้วยทรายศาลวิทยาลัยเทคนิคสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเสนอสภาพปัญหาความต้องการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนครพิจารณากำหนดนโยบายยุทธศาสตร์เนื่องจากทำการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสกลนครตลอดถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี บูรณาการการจัดความศึกษาในจังหวัดสกลนครให้เป็นเอกภาพโดยใช้หลักการประสานนโยบายประสานทรัพยากรและประสานกิจกรรมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดทุกกระทรวงให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อเป็นกลไกในการทำงานในระดับพื้นที่ให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของจังหวัดสกลนครอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ภายหลังจากการประชุมได้มีมติจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสกลนครโดยให้มีการกำหนดโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาของจังหวัดสกลนครและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ได้เสนอแนะแนวทางการ พัฒนาระบบและการพัฒนาคนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti -Corruption Education เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดสกลนคร ต่อไป
 
//////////////// วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร 0819541528
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด