ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
ครม.อนุมัติแต่งตั้งบุคคลหลายหน่วยงาน
10 ส.ค. 2564

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นักบริหารระดับต้น) สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงาน [ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง] สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ครม.อนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอรับโอน นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการการโอนแล้ว

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม) ในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน ดังนี้ 1.นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ เป็นกรรมการ 2.นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายชนินทร์ แก่นหิรัญ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน แทนนายปฐม เฉลยวาเรศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากำหนดเวลาเดิมของกรรมการเดิม

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) จำนวน 5 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ดังนี้

1.นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น

2.นายวสันต์ วรรณวโรทร ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล

3.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบราชการ

4.นายธวัชชัย ฟักอังกูร ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารและการจัดการ

5.นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวม 10 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

1.นายพงศ์บุณย์ ปองทอง ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ

2.นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล กรรมการ

3.พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ กรรมการ

4.นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการ

5.นายวีระชัย อมรรัตน์ กรรมการ

6.นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ

7.นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ กรรมการ

8.นายนำชัย แสนสุภา กรรมการ

9.พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ กรรมการ

10.ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 19 ราย ดังนี้

1.นายประสาน หวังรัตนปราณี ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564

2.นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564

3.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564

4.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564

5.นายสากล ม่วงศิริ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564

6.นายสรรเสริญ สมะลาภา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564

7.นายนราพัฒน์ แก้วทอง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564

8.พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564

9.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564

10.นายธีระยุทธ วานิชชัง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564

11.นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564

12.นายทวี สุระบาล ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564

13.นายทศพล เพ็งส้ม ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564

14.นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564

15.นายเสกสกล อัตถาวงศ์ (เดิมชื่อนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564

16.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564

17.นายอภิวัฒน์ ขันทอง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564

18.นายชื่นชอบ คงอุดม ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564

19.นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558