ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมสูงอายุจัดงานสมัชชาผู้สูงวัยแห่งชาติ
21 ส.ค. 2564

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  กล่าวเปิดการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุและทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นหรือข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและผู้สูงอายุ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอ ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมไปสู่สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพ

โดยมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ         
- การปาฐกถาพิเศษของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ “นโยบายรัฐกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อนำไปสู่สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน”
- การนำเสนอบทสัมภาษณ์ของนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ในประเด็น “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนในอนาคต” และการกล่าวรายงานโดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม.
- การนำเสนอวีดีทัศน์การจัดงานสมัชชาฯ และวีดีทัศน์การประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในยุค Covid 19”
- การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและฉันทามติในประเด็นการเสริมทักษะอาชีพใหม่หรืออาชีพทางเลือกและรายได้ของผู้สูงอายุในประเทศไทยและระบบการบูรณาการบริการสังคมและสุขภาพเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
- การส่งมอบข้อเสนอนโยบายจากการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 ให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ

โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ อาทิ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร  ผอ.สำนักประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัย สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  พร้อมด้วยนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ และผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรด้านผู้สูงอายุ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุจากทั่วประเทศรวมจำนวนกว่า 400 คน ผ่านระบบ Zoom Video Conference 

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ถือเป็นมิติใหม่แห่งการประชุมในรูปแบบ Online ในยุค New Normal โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างตลอดระยะเวลาการประชุม

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558