ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
มท.ให้ใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care คุมสถานการณ์โควิด
11 พ.ย. 2564

ปลัดมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดและ กทม. ใช้งานแพลตฟอร์ม Jitasa.care เปิดช่องทางให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือและเป็นฐานข้อมูลในการบริหารสถานการณ์โควิดอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้หารือร่วมกับคณะผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Jitasa.care ในเรื่องของการพัฒนาต่อยอด แพลตฟอร์ม Jitasa.care ให้สามารถใช้เป็นแผนที่สถานการณ์และฐานข้อมูลในการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะข้อมูลของผู้ติดเชื้อ ข้อมูลการฉีดวัคซีน การตรวจเชิงรุก และการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง สำหรับใช้ดูแลประชาชนและบริหารสถานการณ์รองรับการเปิดประเทศในระยะเร่งด่วน และเตรียมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการใช้ “แพลตฟอร์ม Jitasa.care” เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงแรงงานต่างด้าวและผู้ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรด้วย โดยแพลตฟอร์ม Jitasa.care จะเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือระหว่างผู้ติดเชื้อกับผู้ให้ความช่วยเหลือ หัวใจสำคัญของระบบดังกล่าว คือ เครือข่ายจิตอาสาทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้ต้องการความช่วยเหลือลงในระบบ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Jitasa.care  ได้เพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับประชาชนผู้ไม่มีสัญชาติไทยด้วยเรียบร้อยแล้ว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดส่งเสริมการสร้างเครือข่ายจิตอาสาประเภทต่างๆ อาทิ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีน ผู้ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน อาสาสมัคร แพทย์อาสาได้เข้าใจและใช้งานแพลตฟอร์ม Jitasa.care และให้หน่วยงานของรัฐบันทึกข้อมูลของพื้นที่ อาทิ การฉีดวัคซีน จุดฉีดวัคซีน จุด Community Isolation (CI) ข้อมูลการจัดการเตียงผู้ป่วย เป็นต้น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด