ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ปลัด มท.สั่งด่วนผู้ว่าฯ เร่งฉีดวัคซีนโควิดทุกพื้นที่
28 พ.ย. 2564
มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศและกทม. เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทุกพื้นที่ พร้อมสร้างการรับรู้สถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานการปฏิบัติกับทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับมาตรการในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ตนได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามมติที่ประชุม ศบค. โดยเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมในพื้นที่ ทั้งกลุ่ม 608 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน  และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมทั้งทุกกลุ่มประชากร ซึ่งหมายถึงพี่น้องประชาชนที่ถือสัญชาติไทย และบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย โดยจัดจุดฉีดวัคซีนทั้ง ณ สถานที่ที่กำหนด (On Site) และรูปแบบหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และให้มอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เร่งทำความเข้าใจกับผู้ที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนด้วย และต้องดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่เสี่ยง อาทิ ตลาด โรงงาน สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เร่งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการโรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ให้ใช้ผลการฉีดวัคซีนประกอบการพิจารณาการจ้างงาน เพื่อป้องกันและคัดกรองโรคของพนักงาน และให้เตรียมความพร้อมในการเปิดกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ด้วยการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ เตรียมการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขและมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับกิจการบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ให้ความสำคัญในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับแพลทฟอร์ม jitasa.care ซึ่งจัดทำโดยภาคีเครือข่ายจิตอาสา เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับกรมควบคุมโรคและแพทย์จิตอาสา เป็นช่องทางที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่าย สามารถช่วยกันใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ได้สั่งการพร้อมทั้งกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กรุงเทพมหานคร รวมถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ขับเคลื่อนมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งบูรณาการภาคีเครือข่ายร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจและรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะเมื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ และหมั่นตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อพวกเราทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 สามารถติดต่อสายด่วนโควิด-19 โทร. 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด