ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
หวั่นคลัสเตอร์โรงเรียน กทม.สุ่มตรวจ ATK 109 โรงเรียน
07 ธ.ค. 2564
กทม.สุ่มตรวจ ATK นักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม. หลังเปิดเรียนแบบ On-Site กำกับติดตาม ตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สุ่มตรวจนักเรียน 15% ของนักเรียนทั้งหมดตามความเหมาะสมทุกสัปดาห์
วันที่ 7 ธ.ค. 2564 ภายหลังการเปิดเรียนแบบ On-Site ของโรงเรียนมัธยม สังกัด กทม. ภาคเรียนที่ 2/2564 กว่า 109 โรงเรียน กรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำเรื่องการกำกับติดตาม ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
สำนักการศึกษาได้จัดหาชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจคัดกรองให้แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กทม. และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยตรวจคัดกรอง 100% ในวันเปิดภาคเรียนจำนวน 109 โรงเรียน จัดการเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยสุ่มตรวจนักเรียน 15% ของนักเรียนทั้งหมดแต่ละโรงเรียนตามความเหมาะสมทุกสัปดาห์
หากพบว่าบุคคลใดหากมีอาการไม่สบายให้หยุดอยู่ที่บ้านทันที หากมีประวัติเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่าตนเองติดเชื้อให้ไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR หากไม่พบเชื้อควรพักอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดีจึงมาโรงเรียน พร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้ปกครองตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK โรงเรียนจะรายงานผลตรวจผ่านระบบ BEMIS (Bangkok Education Management lnformation System) และใช้กลุ่ม LINE ผู้บริหาร 109 โรงเรียน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามผล
นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักการศึกษา สำนักอนามัย และสำนักงานเขต ได้บูรณาการความร่วมมือกับโรงเรียนสังกัด กทม. รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและเน้นย้ำนักเรียนในโรงเรียนที่เปิดเรียนแบบ On-Site ให้เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยเฉพาะการงดรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อน หรือคนในครอบครัว รวมทั้งการปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และปฏิบัติตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) รวมทั้งแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ
5. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีข้อซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
6. ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ - ส่ง นักเรียน รถส่วนบุคคล และรถโดยสารสาธารณะ
7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ทั้งนี้ จะมีการประเมินสถานการณ์ในโรงเรียนสังกัด กทม. ระดับมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนจะทำความเข้าใจและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสำนักงานเขต จะมีคณะกรรมการการตรวจประเมินความพร้อมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับสำนักงานเขต กำกับให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School อย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558