ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ช. จับตา 15 องค์กร ไม่ผ่านประเมินโปร่งใส
05 ม.ค. 2565

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 1/2565 เป็นนัดแรกของปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ที่ประชุม ครม.รับทราบ

โดยผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานของภาครัฐ ที่ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ 85 คะแนน อาทิ

1.สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 81.53 คะแนน

2.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 80.70 คะแนน

3.กรมการขนส่งทางราง 71.24 คะแนน

4.การรถไฟแห่งประเทศไทย 83.45 คะแนน

5.โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 84.63 คะแนน

6.องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 78.96 คะแนน

7.สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 84.38 คะแนน

8.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 83.40 คะแนน

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 84.93 คะแนน

10.มหาวิทยาลัยนครพนม 73.75 คะแนน

11.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 76 คะแนน

12.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 84.26 คะแนน

13.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 73.59 คะแนน

14.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 76.18 คะแนน

15.จังหวัดกำแพงเพชร 69.88 คะแนน

ทั้งนี้ ผลการประเมิน ITA 2564 ผลคะแนนภาพรวมระดับประเทศ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย 81.25 คะแนน สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 13.35 คะแนน

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 2564 ไว้ว่า หน่วยงานภาครัฐต้องมีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด หรือ ราว 5,395 แห่ง

ผลปรากฏว่ามีหน่วยงานบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 4,146 หน่วยงาน หรือ คิดเป็นร้อยละ 49.95 แต่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 36.76

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558