ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม. ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 9 ไม่ต่ำกว่า 70%
25 ม.ค. 2565

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส. กทม.) เขตเลือกตั้งที่ 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 65 เวลา 08.00-17.00 น.

ขณะเดียวกัน ได้จัดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และฝึกอบรมทบทวนวิทยากรเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีวิทยากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม จำนวน 22 คน และมีผู้เข้าร่วมอบรม และสังเกตการณ์อีกจำนวน 15 คน ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน., รปภ.) และ อสส. เมื่อวันที่ 22-23 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา

สำหรับจำนวนหน่วยเลือกตั้ง มีทั้งสิ้นจำนวน 280 หน่วย แบ่งออกเป็น

1. เขตหลักสี่ จำนวน 122 หน่วย ประกอบด้วย แขวงทุ่งสองห้อง จำนวน 91 หน่วย (เป็นอาคาร 46 หน่วย เป็นเต็นท์ 45 หน่วย) แขวงตลาดบางเขน จำนวน 31 หน่วย (เป็นอาคาร 11 หน่วย เป็นเต็นท์ 20 หน่วย)

2. เขตจตุจักร จำนวน 158 หน่วย ประกอบด้วย แขวงลาดยาว จำนวน 68 หน่วย (เป็นอาคาร 35 หน่วย เป็นเต็นท์ 33 หน่วย) แขวงเสนานิคม จำนวน 31 หน่วย (เป็นอาคาร 5 หน่วย เป็นเต็นท์ 26 หน่วย) แขวงจันทรเกษม จำนวน 59 หน่วย (เป็นอาคาร 17 หน่วย เป็นเต็นท์ 42 หน่วย)

ในส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 167,288 คน แบ่งเป็น

1. เขตหลักสี่ จำนวน 83,712 คน ประกอบด้วย แขวงทุ่งสองห้อง จำนวน 60,971 คน และแขวงตลาดบางเขน จำนวน 22,741 คน

2. เขตจตุจักร จำนวน 83,576 คน ประกอบด้วย แขวงลาดยาว จำนวน 34,420 คน แขวงเสนานิคม จำนวน 17,334 คน และแขวงจันทรเกษม จำนวน 31,822 คน

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครยินดีให้การสนับสนุนบุคลากรในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ และตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนมากกว่า 70% ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งหมด 72% โดยในเขตเลือกตั้งที่ 9 มีผู้มาใช้สิทธิ 74%

นอกจากนี้ คณะกรรมมาธิการฯ มีความห่วงใยหากเกิดกรณีฝนตก หรือไฟฟ้าดับในหน่วยเลือกตั้ง จึงให้กำหนดแผนรองรับหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวด้วย เพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในวันเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นดำเนินการ ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่น หรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์สำนักบริการการทะเบียน https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main โดยสามารถแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิได้ 2 ช่วง คือ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่าง 23-29 ม.ค. 65 หรือหลังวันเลือกตั้งใน 7 วัน คือวันที่ 31 ม.ค.-6 ก.พ. 65

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558