ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
อบจ.โคราชจัดงบ 5 ล. แก้ปัญหาถนนพังกว่า10ปี
29 มี.ค. 2565

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก.อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการถนน (อบจ.นครราชสีมา 03201 ) บ้านสระประทีป-บ้านหนองกก ปีงบประมาณ 2564 เงิน 5,417,000 บาท ระยะทางความยาว 1 กิโลเมตร ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร พร้อมไฟส่องสว่าง ตลอดระยะทาง สิ้นสุดประกันสัญญา เดือนธันวาคม 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการสัญจรไปมาและใกล้เคียง เนื่องจากถนนสภาพเดิมเป็นหลุมบ่อ ขรุขระ ปัจจุบันถนนได้รับการปรับปรุงก่อสร้าง/เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ราษฎรมี การเดินทางสัญจรดีขึ้น มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปติดต่อราชการ ค้าขาย และ ด้านการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยมีประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก.อบจ.นม เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน (อบจ.นม.03201) บ้านสระประทีป - บ้านหนองกก อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความภาคภูมิใจในการก่อสร้างถนน แม้จะต้องใช้ งบประมาณ จำนวน 5,417,000 บาท แต่ด้วยความตระหนักถึงการได้ช่วยเหลือเกษตรกร และชุมชนให้มีการเดินทางที่สะดวกสบาย รวมทั้งได้ปรับปรุงถนนเส้นทางเดิมที่ชำรุดสายนี้ ให้มีสภาพดีขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้คิดริเริ่มทำโครงการนี้ขึ้นและด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่ น้องประชาชนในพื้นที่ ทำให้การปรับปรุงถนนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อให้พี่น้องประชาชน สามารถใช้เป็น เส้นทางสัญจรไปมา ทำให้การคมนาคม การขนส่ง สินค้า พืชผลด้านการเกษตรได้อย่าง สะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดความปลอดภัย ในการเดินทางเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558