ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กลุ่มรักพัทยาเริ่มหาเสียง หลังปิดรับสมัคร นายก-สมาชิกสภาฯ
05 เม.ย. 2565

ภายหลัง ปิดรับสมัคร นายก-สมาชิกสภาเมืองพัทยา แล้วในช่วงเวลา 17.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา เขต 4 ได้ออกแนะนำตัวแก่ชาวบ้าน ที่หมู่บ้าน สิรินดา ม. 12 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยเข้าแนะนำตัวแก่ชาวบ้านรวมถึงเข้าพูดคุยเรื่องต่างๆ ในเมืองพัทยา โดยมีการพูดคุย ประชาสัมพันธ์นโยบาย เพื่อขอคะแนนเสียง
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา เขต 4 ได้ชูนโยบายมุ่งเน้น 4 ด้านหลัก ด้านแรก การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างรายได้ 2.การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต และเรื่องสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จ 3.สานต่อวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยา ที่ได้ดำเนินการไปหลายเรื่องแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการปรับภูมิทัศน์ชายหาด เกาะล้าน นาเกลือ 4.การเตรียมความพร้อมเรื่องพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี และการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ในการเป็นศูนย์กลางของ EEC

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด