ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กำหนดบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. สีน้ำตาล -ส.ก. สีชมพู
23 เม.ย. 2565

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยสรุปข้อมูลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ว่า จากจำนวนผู้สมัคร 31 ราย ไม่รับสมัครเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 1 ราย ส่วนการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. จากจำนวนผู้สมัคร 382 ราย ไม่รับสมัครเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 3 ราย ขณะนี้ผู้สมัครได้ไปยื่นคำร้องให้รับสมัครรับเลือกตั้ง และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำหรับขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งต่อไป 1 การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ภายในวันที่ 26 เม.ย.65​ 2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 26 เม.ย.65​ 3 การแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง / รปภ. / อสส. / เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในวันที่ 1 พ.ค.65
4 การส่งหนังสือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเจ้าบ้าน ภายในวันที่ 6 พ.ค. 5 การเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง / การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พ.ค. 6 ส่งหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ภายในวันที่ 14 พ.ค. 7 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รอบแรก วันที่ 15-21 พ.ค.65 และรอบหลังวันที่ 23-29 พ.ค. 8 การจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
ส่วนวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.65 กำหนดเวลาลงคะแนน ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. และนับคะแนน ณ จุดเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยศูนย์ประมวลผลคะแนนกลาง จะตั้งอยู่ ที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดสีบัตรลงคะแนนของผู้ว่าฯ กทม. คือ สีน้ำตาล และสีบัตรลงคะแนนของ ส.ก. คือสีชมพู ที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ รวมถึงหากมีการยุบหน่วยเลือกตั้ง หรือเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งจากเดิม เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้า รวมทั้งให้จัดเตรียมสถานที่พักคอยให้ประชาชนกรณีที่มีฝนตก หรือประชาชนมาใช้สิทธิในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด