ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
สวก.หนุนผู้ประกอบการไทยทำตลาดในรูปแบบใหม่ลุยตลาดโลก
08 พ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เข้าร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พร้อมเปิดตัวเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเจรจาธุรกิจเพื่อรับถ่ายทอดเทคโนโลยีในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ในรูปแบบ “The Hybrid Edition” เป็นการผสมผสานการจัดงานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ เชื่อมโยงศักยภาพการจัดงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดจากงานวิจัยการเกษตรสู่อาหารแห่งอนาคต “From Agricultural Research to Future Food” เพื่อเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย ให้สามารถดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์ Covid-19 โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนเข้าร่วมออกร้านจัดแสดงสินค้ากว่า 1,200 ราย

สวก. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ ได้สนับสนุนทุนวิจัยทั้งในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ โดย สวก. ส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยในหลายมิติเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ โดยการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ประกอบกับนำหลักการตลาดมาเป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศ ที่ผ่านมา สวก. ได้ดำเนินกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรม “Booth Camp” เพื่อสร้างสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงความสามารถของแต่ละภาคี (Competency Engagement) เพื่อพัฒนาไปสู่การต่อยอดมุมมอง และการส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็ง โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี รวมถึงการจัดกิจกรรม “ARDA Customer Club” เพื่อติดตามผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อทราบความคืบหน้าหรือปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงการบริการและพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อลดอุปสรรค เพิ่มโอกาสให้มีความเข้มแข็ง สามารถก้าวข้ามสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปในเชิงพาณิชย์ โดยที่ผ่านมาสามารถสร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Thaifex ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 50 ราย  สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท และจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ยังส่งผลกระทบกลับมายังต้นน้ำ เมื่ออุตสาหกรรมด้านอาหารเติบโตได้อย่างต่อเนื่องความต้องการในเรื่องของวัตถุดิบต้นทางในภาคการเกษตรก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

งาน THAIFEX–Anuga Asia 2022 นับว่าเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการเครือข่ายของ สวก.     ในการเปิดตัวเทคโนโลยีและสินค้านวัตกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์อาหารแห่งอนาคต (Future Food) อาทิ ผลิตภัณฑ์ซุปไก่ผักรวม (สำหรับผู้มีภาวะกลืนยาก) ผลิตภัณฑ์ซุปหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มข้าวกล้องสินเหล็ก รสพีชน้ำผึ้ง เป็นต้น โดยเน้นเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลสำเร็จงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. ทั้งยังคัดเลือกสุดยอดผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นเครือข่ายของ สวก. เข้าร่วมแสดงสินค้าและจำหน่ายภายในพื้นที่นิทรรศการของ สวก. มากกว่า 5 ราย อาทิ         1) บจก.ไบโอเมดอินโนเวชั่น 2) บจก. มะลิลาโปรดักส์ 2014 (ประเทศไทย) 3) บจก.พรทิพย์ (ภูเก็ต) 4) บจก.อาร์แอนด์ดี ฟู้ดส์โปรดักส์ 5) หจก.ซี เอ็ม เค ช้อป เป็นต้น โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าร่วมแสดงสินค้าและจำหน่ายในงานดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการของไทยสู่การยกระดับคุณภาพและการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยในปีนี้คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด