ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กรมคุกรับตำแหน่งดูแลนักโทษกว่า700อัตรา
11 พ.ค. 2565

กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ) รวมทั้งสิ้น 725 อัตรา

สมัครนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฎิบัติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านราชทัณฑ์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะพิเศษของงานที่ทำ คือ เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติงานในส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ

การเปิดรับสมัครในครั้ง มีจำนวนตำแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรก จำนวน 140 ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 15,000-16,500

สมัครเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนลักษณะพิเศษของงานที่ทำ คือ เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในส่วนกรมกลางราชทัณฑ์ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ

จำนวนตำแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรกในตำแหน่งนี้ จำนวน 585 ตำแหน่ง ประเภทงานทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 11,500 บาท

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบของทั้ง 2 ตำแหน่ง ได้แก่ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ส่วนคุณลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

กรมราชทัณฑ์ จะเปิดรับสมัครออนไลน์ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ประมาณวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่กรมราชทัณฑ์ เรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ

อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง www.correct.go.th และ correct.thaijobjob.com

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558