ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
คมนาคมเร่งศึกษาโครงการบางเสร่โมเดล
14 พ.ค. 2565

ปลัดกระทรวงคมนาคมประชุมคณะกรรมการพิจารณาและบูรณาการแนวทางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางน้ำ ดำเนินการศึกษาโครงการบางเสร่โมเดล พัฒนาท่าเรือยอร์ช/มารีน่ายอร์ชคลับ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

              นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาและบูรณาการแนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางน้ำ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อดำเนินการศึกษาโครงการบางเสร่โมเดล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิจารณาแนวทางการพัฒนาท่าเรือยอร์ช/มารีน่ายอร์ชคลับ และชายฝั่งทะเล โดยมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้แทนจากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

               นายชยธรรม์ พรหมศร กล่าวว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ทางน้ำให้เป็นรากฐานสำคัญในการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการการเดินทางด้วยเรือยอร์ช และมีกำลังการใช้จ่ายในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเน้นย้ำให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนเป็นสำคัญ
 
                กรมเจ้าท่า (จท.) กระทรวงคมนาคม มีแผนดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (โครงการบางเสร่โมเดล) ศึกษาคัดเลือกพื้นที่ในการพัฒนาท่าเรือมารีน่า ให้สามารถรองรับเรือท่องเที่ยวเรือสำราญ (ยอร์ช) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานเสริมทรายชายหาดป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายหาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งการดำเนินงานศึกษาโครงการฯ ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1) รวบรวมข้อมูลและศึกษาความต้องการของท่าเทียบเรือและชายหาดในพื้นที่โครงการ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางเลือก รูปแบบการพัฒนาท่าเรือมารีน่า และแนวทางการเสริมทรายชายหาด ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน (แล้วเสร็จประมาณวันที่ 22 กรกฎาคม 2565) ระยะที่ 2) ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ประกอบด้วย งานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาท่าเรือมารีน่า ในช่วงเวลา 150 วัน (แล้วเสร็จประมาณวันที่ 22 สิงหาคม 2565)   และระยะที่ 3) งานออกแบบรายละเอียดการเสริมทรายชายหาดและศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งต้องรอสรุปผลการศึกษาในระยะที่ 2 ก่อนว่ามีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการฯ หรือไม่

                ทั้งนี้ จท. ได้รายงานข้อมูลท่าเรือยอร์ช/มารีน่ายอร์ชคลับในปัจจุบัน พบว่าในประเทศไทยมีท่าเรือที่เข้าข่ายการเป็นท่าเรือมารีน่า จำนวน 13 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 8 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต ยอร์ช  เฮเว่น ,รอยัล ภูเก็ต มารีน่า, ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน, อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า, ท่าเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต กระบี่ โบ๊ท ลากูน, กระบี่ ริเวอร์ มารีน่า และพอร์ตตะโกลา ยอร์ช มารีน่า แอนด์โบ๊ทยาร์ด จังหวัดกระบี่ ภาคตะวันออก 4 แห่ง ได้แก่ โอเชียน มารีน่า ยอร์ชคลับ จังหวัดชลบุรี รอยัลเลคไซด์ มารีน่า จังหวัดฉะเชิงเทรา สยามรอยัลวิว เกาะช้าง และเกาะช้าง มารีน่า แอนด์รีสอร์ท จังหวัดตราด ภาคตะวันตก 1 แห่ง ได้แก่ เอเซอร์ มารีน่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                 สำหรับแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนในปี 2566 เช่น โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และการพัฒนาท่าเรือชุมชน โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญกีฬา (Marina) บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย และการพัฒนาฟื้นฟูชายหาด (เสริมทราย) ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนเป็นสำคัญ ปรับปรุงข้อกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้มีความทันสมัยและเป็นระดับสากล ร่วมบูรณาการการดำเนินโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ประสาน จท. รวมรวมข้อมูลจำนวนเรือยอร์ชระหว่างประเทศที่เข้า - ออกน่านน้ำไทย รวมถึงความคุ้มค่าของการลงทุนในการสร้างท่าเรือยอร์ช/มารีน่ายอร์ชเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการประชุมคราวต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 ก.ย. 2565
นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสุขภาพแล้ว การพัฒนาสังคมก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ วันนี้ อปท.นิวส์เชิญเป็นแขกขอเสนอ ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา หนึ่งในผู้อุทิศชีวิตในการพัฒนาสังคม จากเด็กวัดธรรมดาคนหนึ่ง สู่ผู้เป็นเบ้าหลอมในการสร้างสังคมให้...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด