ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
มท.1 สั่ง กฟภ.เร่งแผนรับซื้อไฟฟ้า โรงขยะชุมชน
14 พ.ค. 2565

รายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้เสนอโครงการกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมทุนกับเอกชน จำนวน 34 โครงการ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าว
ภายหลังเมื่อวันที่ 6 พ.ค. กพช.มีมติเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) รวม 34 โครงการ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวม 282.98 เมกะวัตต์ ระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 68 - 69 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินการการออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้มีข้อสั่งการนโยบายการบริหารจัดการขยะ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สามารถรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการได้ และขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. เจ้าของโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของอปท. จัดส่งเล่มรายงานผลการศึกษา (Feasibility Study) รวมทั้งสัญญาร่วมลงทุนของโครงการฯ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่เป็นปัจจุบัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558