ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
อบรมอาชีพตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2565
19 พ.ค. 2565

      วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา ดร. ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยาได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2565 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพส่วนพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ สํานักสวัสดิการสังคมได้จัดทําโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) มีอาชีพมีความรู้และทักษะด้านอาชีพสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองและมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตามความต้องการของประชาชนจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง, หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 50 ชั่วโมง, หลักสูตรกิมจิและอาหารเกาหลี, หลักสูตรเพ้นท์เล็บและแต่งเล็บ, หลักสูตรธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่, หลักสูตรงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปูนา หอยเชอรี่และหลักสูตรการเพาะเลี้ยงไม้ด่าง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรละ 20 คนรวมทั้งสิ้น 160 คนฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-13 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานชุมชนเมืองพัทยาและฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรนวดแผนไทยและหลักสูตรนวดเฝ้าเท้าเพื่อสุขภาพระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-30 มิถุนายน 2565 ณ ชั้นดาดฟ้าศาลาว่าการเมืองพัทยาโดยใช้งบประมาณดำเนินการของเมืองพัทยาเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการฝึกอบรมจำนวน 2 หลักสูตรคือหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงและหลักสูตรกิมจิและอาหารเกาหลี ซึ่งเมืองพัทยาได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลพนัสนิคมและจากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยและวิทยากรหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีความรู้มีทักษะ ความชำนาญ จากภาครัฐและเอกชนตลอดจน ได้รับการอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรมผ่านระบบการถ่ายทอดสด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนที่ได้รับชมได้รับความรู้มีทักษะเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนสร้างฐานที่มั่นคงในด้านเศรษฐกิจขับเคลื่อนให้เมืองพัทยาพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไป.

ทีมข่าวชลบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด