ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
วุฒิไกร ร่วมสนธิสัญญาดิจิทัลคุ้มครองงานลิขสิทธิ์
16 ก.ค. 2565

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งมีหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญากว่า 193 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมว่า   กรมฯในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO General Assembly : WIPO GA) เพื่อแสดงนโยบายและพัฒนาการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทย ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ข้ามผ่านประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลาง
นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า โอกาสนี้ กรมฯ ได้ยื่นภาคยานุวัติสารเข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO Copyright Treaty (WCT) เพื่อยกระดับ
การคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ไทยให้สามารถบังคับใช้สิทธิในประเทศภาคีสมาชิก สามารถระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันท่วงที ตอบโจทย์การค้ายุคดิจิทัล สร้างบรรยากาศทางการค้าการลงทุนในประเทศพร้อมกันนี้ กรมฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และมูลนิธิเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับชื่อโดเมน
ของไทย ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการปกป้องสิทธิที่เป็นธรรม ประหยัด และรวดเร็วอีกด้วย
นอกจากนี้ กรมฯ ได้เข้าพบ Mr. Daren Tang ผู้อำนวยการใหญ่ WIPO และ Ms. Wang Binying 
รองผู้อำนวยการใหญ่ WIPO เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ soft power ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ อาทิ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์เป็นต้น เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางความร่วมมือทวิภาคีด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกันในอนาคต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 ก.ย. 2565
นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสุขภาพแล้ว การพัฒนาสังคมก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ วันนี้ อปท.นิวส์เชิญเป็นแขกขอเสนอ ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา หนึ่งในผู้อุทิศชีวิตในการพัฒนาสังคม จากเด็กวัดธรรมดาคนหนึ่ง สู่ผู้เป็นเบ้าหลอมในการสร้างสังคมให้...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด