ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
สภากทม.คึก สุทธิชัย เปิดประชุมงบประมาณปี 66
02 ส.ค. 2565

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยในวันนี้เป็นวันที่หกของการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และเป็นวันแรกของการพิจารณางบประมาณหน่วยงานระดับสำนัก และหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย)


นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ ประธานอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำหน่วยงานเข้าชี้แจงงบประมาณ และที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของโครงการต่าง ๆ และการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพโครงการ รวมถึงที่ประชุมได้แสดงความเป็นห่วงใยเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยขอให้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามารับราชการให้เพียงพอกับอัตราว่าง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานครในการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงหารือความเป็นไปได้ในการปรับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นลูกจ้างประจำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม ประธานอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อม นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นำหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 9 หน่วยงาน เข้าชี้แจงงบประมาณ ซึ่งที่ประชุมได้ให้คำแนะนำให้ย้ายอาคารสงเคราะห์ข้าราชการกทม.ไปอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ รวมถึงขอให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ติดตามข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่เขตกรุงเทพฯรอบนอก เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

จากนั้น นายพีรพล กนกวลัย ประธานอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสำนักการคลัง และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ได้นำหน่วยงานเข้าชี้แจงงบประมาณ รวมถึงผู้แทนสำนักงานที่ดิน ได้เข้าชี้แจงเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการที่ดินของกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานที่ดินสามารถจัดเก็บภาษีให้แก่กรุงเทพมหานครได้ตามเป้าหมาย และกรมการขนส่งทางบก ได้เข้าชี้แจงเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีล้อเลื่อนให้แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมได้ขอให้ทั้งสองหน่วยงานเร่งรัดการจัดเก็บภาษีเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเมืองตามนโยบายของผู้บริหารต่อไป

สำหรับงบประมาณของสำนักการคลัง ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตงบประมาณของกองโรงงานช่างกล ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมสำหรับให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ทั้งสิ้น 5 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงในการติดต่อขอรับบริการ ประกอบด้วย กองโรงงานช่างกล ดินแดง กองโรงงานช่างกล หนองแขม ศูนย์ซ่อมดอนเมือง ศูนย์ซ่อมประเวศ และศูนย์ซ่อมบางซื่อ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯขอให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงยานพาหนะให้เพียงพอ สำหรับยานพาหนะที่ใช้งานหนักและใช้งานมาเป็นระยะเวลานานให้ประเมินความคุ้มค่าของการซ่อม กับการจำหน่ายและจัดซื้อใหม่ทดแทน และขอให้กองโรงงานช่างกลเร่งซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเนื่องจากในช่วงนี้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด