ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
เปิดใช้งานท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ได้ตามปกติ
05 ส.ค. 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ดำเนินการแก้ไขกายภาพท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายให้กลับมาพร้อมสำหรับเปิดใช้งานได้ตามปกติ หลังเกิดเหตุการณ์เที่ยวบิน DD108 ของสายการบินนกแอร์ลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง หรือรันเวย์ เมื่อคืนวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ว่า ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ได้มีคำขออนุมัติเปิดใช้งานสนามบินตามปกติ หลังดำเนินการกำจัดวัตถุแปลกปลอม (FOD) ออกนอกทางวิ่ง และตรวจสอบอีกครั้งหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมปรับระดับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณที่อากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง และได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามบินที่ได้รับความเสียหายจากกรณีที่อากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง และดำเนินการทดสอบระบบไฟทางวิ่ง การปรับค่าความสว่างของระบบไฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงซ่อมแซมคอนกรีตบริเวณรอบบ่อ Manhole ให้มีสภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่ออากาศยานและหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงความลาดชันอย่างฉับพลันในบริเวณดังกล่าว พร้อมตรวจสอบพื้นผิวทางวิ่งบริเวณที่ Dolly ของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอากาศยานเคลื่อนผ่าน เนื่องจากล้อของ Dolly อาจส่งผลกระทบต่อพื้นผิวทางวิ่งขณะทำการเคลื่อนย้ายสุดท้ายแล้วได้ทดสอบความเสียดทานของทางวิ่ง (Friction Test)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ได้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว พิจารณาว่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และกายภาพสนามบินที่ได้รับความเสียหายเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะกลับมาเปิดให้บริการสาธารณะอีกครั้ง โดยให้สนามบินต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป กพท . จึงได้อนุมัติให้ทำการเปิดใช้งานสนามบินได้ตั้งแต่เวลา 22.30 น. ของวันที่ 4 สิงหาคมเป็นต้นมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด