ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
Upskill บุคลากรในกระทรวงเกษตรฯ 20 จ.ภาคอีสาน
16 ส.ค. 2565

ปลัดเกษตรฯ เปิดงานสัมมนา Upskill for Next Normal บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 20 จังหวัดภาคอีสาน เดินหน้านโยบายตลาดนำการผลิต ร่วมกับโลตัสรับซื้อผลผลิตการเกษตรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองคาย
 นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา Upskill for Next Normal ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
โดยนายทองเปลวกล่าว ว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี” เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวข้อง 5 ด้าน แต่ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 มีหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมุดหมายที่ (1) ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ซึ่งในการจะขับเคลื่อนให้หมุดหมายที่ 1 ให้บรรลุเป้าหมาย ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับหมุดหมายที่ (12) กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาคนในภาครัฐ ให้มีสมรรถนะสูง เป็น Smart Officer รวมทั้งตอบโจทย์ในหมุดหมายที่ (13) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน
อย่างไรก็ตาม บุคลากรในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งนโยบายของจังหวัด จำเป็นต้องเข้าใจ และได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมสู่ความปกติถัดไป (Next Normal) รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานของคนรุ่นใหม่ พัฒนาสู่ Smart Officer เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา และขับเคลื่อนงานตามภารกิจในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2570 เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นอกจากนี้ นายทองเปลว พร้อมด้วยคณะผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปยังเทสโก้ โลตัส สาขาหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการส่งมอบรถขนส่งสินค้า โดยการจับคู่ค้าระหว่างวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดหนองคาย กับ เทสโก้ โลตัส สาขาหนองคาย เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าเกษตร ในโครงการ   รับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร โดยส่งพืชผักเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าโลตัสหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคายและสาขาท่าบ่อ ได้แก่ ผักบุ้งจีน ผักบุ้งไทย โหระพา ฟักทอง ฟักเขียว พริกหยวก เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวเป็นการจับคู่ค้า ตามนโยบายตลาดนำการผลิต ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ซึ่งช่วยพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน สู่ตลาดนำการผลิต เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยโลตัสได้ดำเนินโครงการรับซื้อผักตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง สร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงให้กับกลุ่มเกษตรกร และส่งมอบผักสดคุณภาพสูง ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด