ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ครม.แต่งตั้งโยกย้าย ขรก.กระทรวง โดย ก.ทรัพย์ มากสุด 7 ราย
16 ส.ค. 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการ ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการของกระทรวง ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

กระทรวงแรงงาน เสนอแต่งตั้ง 2 ราย 1.แต่งตั้ง นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 2.แต่งตั้ง นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้ง 1 ราย คือ นายกีรติ รัชโน ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง ตําแหน่งปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง แทน นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ผู้ดํารงตําแหน่งปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย

1.นายธัญญา เนติธรรมกุล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

2.แต่งตั้งนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ

3.แต่งตั้งนายอรรถพล เจริญชันษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4.แต่งตั้งนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี

5.แต่งตั้งนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

6.แต่งตั้งนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.แต่งตั้งนายกุศล โชติรัตน์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เสนอแต่งตั้งนายปวัตร์ นวะมะรัตน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด