ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้ประชาชน
23 ส.ค. 2565

ที่โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ และดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

การจัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนบูรณาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างในกระบวนการยุติธรรม ควบคู่กับการให้ความรู้และเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูฉบับปัจจุบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐนูญ ร่วมเวทีอภิปรายในหัวข้อ ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายโครงการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครปฐม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ทีมข่าวนครปฐม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด