ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ขบ.เปิดอบรมออนไลน์แก่ผู้ขับรถสาธารณะ
17 ก.ย. 2565

กรมการขนส่งทางบกเปิดให้อบรมออนไลน์สำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากการที่ระบบขนส่งสาธารณะเป็นกลไกสำคัญในการให้บริการประชาชน กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจยกระดับให้การบริการระบบการขนส่งสาธารณะ โดยผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งจิตสำนึกในการให้บริการมีความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพ ขบ. จึงสนับสนุน การประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ โดยเพิ่มช่องทางสำหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะให้สามารถเข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตรการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมไปถึงการอบรมหลักสูตรการขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบ. ได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการอบรมออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยเพิ่มทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เนื้อหาอบรมประกอบไปด้วย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางการเดินรถ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับรถสาธารณะ และการให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งหลักสูตรขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใช้ระยะเวลาอบรม 4 ชั่วโมง และหลักสูตรการขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถใช้ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง โดยผู้ประสงค์จะอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือหลักสูตรการขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เมื่อเข้าเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นให้เลือกเมนู “อบรมขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ  บัตรประจำตัวคนขับรถ” แล้วเลือกชนิดใบอนุญาตขับรถและกรอกข้อมูล ระบบจะเลือกหลักสูตรให้ตามชนิดใบอนุญาตขับรถที่ท่านมี หลังจากเรียนรู้ผ่านวิดีโอการอบรมครบตามเวลาและตอบคำถามระหว่างบทเรียนครบตามเงื่อนไขแล้ว ระบบจะให้สิทธิรับหลักฐานผ่านการอบรม ผลการอบรมมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ผ่าน   การอบรม หลังจากนั้นสามารถจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือจองคิวผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/dlt-Smartqueue เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาคทฤษฎี (e-Exam) ทดสอบขับรถ ณ สำนักงานขนส่ง และขอเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากร ก่อนเจ้าหน้าที่นัดหมายจัดทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะ บัตรประจำตัวคนขับรถต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด