ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 4 อธิบดี สธ. พร้อมรองปลัดฯ-ผู้ตรวจราชการ
02 พ.ย. 2565

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 4 อธิบดี สาธารณสุข พร้อมรองปลัดฯ-ผู้ตรวจราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 7 ราย ดังนี้

1. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค

2. นายสุระ วิเศษศักดิ์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3. นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายธงชัย กีรติหัตถยากร พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์

5. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

6. นายยงยศ ธรรมวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

7. นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด