ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
แรงงาน ร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มุ่งสู่ Tier 1
22 พ.ย. 2565


นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการคัดกรองแรงงานบังคับและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามมาตรฐานปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (SOP) และกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) ณ ห้องประชุมแคสเปี้ยน เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี
            นายวรรณรัตน์ กล่าวว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งท่านได้มอบหมายให้ผมดูแลงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน โดยให้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องด้วยเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อมุ่งสู่ระดับ Tier 1 ซึ่งการประชุมในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์เข้าร่วม เป็นการดำเนินการจัดประชุมร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย มูลนิธิ IJM สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สล.ศปคร.) และ Government of the United States เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในการคัดกรองผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามแบบคัดกรองเบื้องต้น รบ.1 รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 (NRM) สอดคล้องกับ NRM และในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ โดยมีนางสาวสิริลักษณ์ วิริยะดี รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ร่วมบรรยายในประเด็นข้อบ่งชี้ หลักเกณฑ์การจำแนก แยกแยะ และคัดกรองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการค้ามนุษย์ ที่มี รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน สั่งการให้กระทรวงแรงงานนำ SOP ไปทดลองและปรับปรุงต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด