ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
30 พ.ย. 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. นายกมล ตราชู รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายสมศรี แสนทวีสุข รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ เทศบาลได้เล็งเห็นความสำคัญขององค์กรชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาและเป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสริมสร้างความรู้ให้กับองค์กรชุมชนให้ทันสมัย และพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นศึกษารูปแบบปัญหาของพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลและรับทราบแนวนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนในการพัฒนาชุมชนเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนตลอดทั้งองค์กรชุมชนต่างๆ และสร้างภาคีในการพัฒนาร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

กองสวัสดิการสังคมดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคณะกรรมการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการใหม่ใหม่ด้านการพัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืน มีกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการชุมชนทั้ง 31  ชุมชน ทั้งนี้ได้รับการ อนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีศากรมหาสารคาม ในการอบรมหัวข้อเรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประธานชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 70 คน ณ ห้องประชุม อเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี ข่าวมหาสารคาม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด