ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
วว.ร่วมสถาบันCARSของจีนพัฒนานวัตกรรมระบบรางไทย
15 ก.พ. 2566

รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) และ ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว.  เข้าร่วมหารือกับ Mr.Jiang Hui, Chairman of China Academy of Railway Sciences (CARS) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาต่อยอดความร่วมมือด้านระบบราง ทั้งการวิจัยพัฒนา การพัฒนาบุคลากร  และการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ  เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2566 รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า  นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหาร อว. ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบระบบรางรถไฟความเร็วสูงและศูนย์ทดสอบระบบรางของ CARS โดยประเทศไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางอย่างต่อเนื่อง อาทิ  โครงการการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร   โครงการรถไฟรางคู่และโครงการรถไฟความเร็วสูง  โดยความร่วมมือที่ได้จากการหารือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และบุคลากรด้านระบบรางของไทย ให้มีค่าใช้จ่ายลดลงและมีประสิทธิภาพของระบบรางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ วว. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านระบบรางที่มีความโดดเด่นของไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างและการพัฒนาระบบรางร่วมกับ CARS ผ่านการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและบุคลากร  รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบรางของไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับระบบรางของจีน โอกาสนี้  ผู้ว่าการ วว.  ได้เสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อการร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือขบวนรถ หรือ Overhead Catenary System  : OCS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ CARS ได้วิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้จริงแล้วในปัจจุบัน  โดยความร่วมมือกับ CARS จะทำให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนระบบหัวจักรรถไฟจากระบบดีเซลเป็นระบบไฟฟ้า ซึ่งมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนั้นการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรสำหรับระบบดังกล่าวจากจีน จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตระบบหัวจักรไฟฟ้าของกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต นอกจากนี้ฝ่ายจีน ได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือกับประเทศไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนาน พร้อมเน้นย้ำถึงแนวทางการพัฒนากำลังคนของจีนซึ่งยึดหลักการที่ว่า “คนเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี” ดังนั้นการพัฒนาด้านกำลังคนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ CARS มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และพร้อมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมบุคลากรให้กับฝ่ายไทย โดยยินดีต้อนรับบุคลากรวิจัยของไทยให้มาฝึกอบรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการหารือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศต่อไป อนึ่ง วว. และ China Academy of Railway Sciences (CARS) มีความร่วมมือในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านขนส่งทางราง โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับรองและทดสอบชิ้นส่วน และการลดมลภาวะในภาคอุตสาหกรรมขนส่งทางราง นับเป็นความร่วมมือที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการด้านระบบรางจาก วว. ได้ที่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  (ศทร.) ซึ่งมีความพร้อมในการดำเนินการทดสอบ การรับรอง และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ให้แก่บุคลากรและผู้ที่สนใจด้านระบบรางทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ครอบคลุมทั้งวัสดุผลิตภัณฑ์  งานทาง งานล้อเลื่อนและการตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษารถไฟ อีกทั้งได้รับการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ด้านระบบรางครอบคลุมหลายผลิตภัณฑ์  ติดต่อได้ที่  โทร. 0  2577 9000, 0 2577 9143  ต่อ   201  และ  304    E-mail : patcharee_a@tistr.or.th   https://www.tistr.or.th/rttc/  Facebook Page : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด