ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
จ.พะเยา ขูลิ้นจี่คุณภาพ ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาด กระตุ้นการบริโภคผลไม้
17 มี.ค. 2566

           ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ, นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา, นายอดุลย์ ผิวเหลือง ไปรษณีย์จังหวัดพะเยา, นายกมลสันต์ ศรีวิราช ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา, นายสมเกียรติ ไชยหาญ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา, นางอุษา เครือสาร จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดพะเยา โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค ณ แปลผลิตไม้ผลอัตลัษณ์ (ลิ้นจี่) ระดับจังหวัด นายวิชัย เครือใจ ตำบลเจริญราฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดเพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สร้างแรงกระตุ้นการบริโภคผลไม้ (ลิ้นจี่คุณภาพ) ให้มากขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

          ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ มีลักษณะเด่นแตกต่างไปจากลิ้นจี่จากแหล่งผลิตอื่นในภาคเหนือ คือมีลักษณะเปลือกบาง สีแดง หนามสั้นและห่าง เนื้อแห้งกรอบสีขาวขุ่น ไม่แฉะน้ำ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอมตามอัตลักษณ์ลิ้นจี่แมใจ “ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยได้คุณภาพ มีมาตรฐาน GAP และได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีเกษตรกรผ่านการรับรองขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ในปี 2563-2565 จำนวน 27 ราย อำเภอแม่ใจมีแปลงใหญ่ลิ้นจี่ จำนวน 4 แปลง ได้แก่ 1.แปลงใหญ่ลิ้นจี่ศรีถ้อยทุกหมู่บ้าน 2.แปลงใหญ่ลิ้นจี่ หมู่ 7, 8 ตำบลศรีถ้อย 3.แปลงใหญ่ลิ้นจี่ทุกหมู่บ้านตำบลเจริญราษฎร์ 4.แปลงใหญ่ลิ้นจี่ทุกหมู่บ้านตำบลแม่สุก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วยและวิสาหกิจชุมชมสามัคคีลิ้นจี่ห้วยเคียน รวมพื้นที่ 1,647 ไร่ เกษตรกร 269 ราย

         ด้านนายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ลิ้นจี่พะเยามีชื่อเสียงมานาน ซึ่งจังหวัดพะเยาได้มีการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ทั้งแบบห่อกระดาษ/ถุงพลาสติก เพื่อป้องกันหนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ และทำให้สีผิวลิ้นจี่สวยงาม ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี โดยใช้ตาข่ายห่อผลลิ้นจี่ตั้งแต่ผลโตเท่าไม้ขีดไฟ จึงทำให้ป้องกันหนอนเจาะขั้วลิ้นจี่และลดการใช้สารเคมี ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ดังนั้น ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยว ที่เข้ามายังจังหวัดพะเยา สนับสนุนลิ้นจี่คุณภาพของจังหวัดพะเยา โดยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา และภาคเอกชน หรือสั่งซื้อโดยตรงจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด