ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
เกษตรตรังประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด ปี 2566 ครั้งที่ 1
24 มี.ค. 2566

นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานการจัดทำ Focus Group และติดตามสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด ปี 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานไม้ผลระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลระดับอำเภอ ผู้แทนเกษตรกรแปลงพยากรณ์ไม้ผล ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เพื่อประเมินสถานการณ์การผลิตไม้ผลและพยากรณ์ผลผลิตผลไม้เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดนอกแหล่งผลิต ตลอดจนการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์และมาตรฐานยกระดับราคาผลไม้ในฤดูกาลผลิต ปี 2566

จากผลประชุมติดตามสถานการณ์ คาดว่าผลผลิตทุเรียนในปี 2566 จะมีประมาณ 1,582 ตัน ซึ่งมากกว่าผลผลิตปี 2565 และ 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรให้ความสำคัญและมีราคาเป็นแรงจูงใจ จึงได้มีการจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ สำหรับมังคุด เงาะ และลองกอง ผลผลิตคาดว่าจะมีปริมาณมากกว่าปี 2565 แต่น้อยกว่าปี 2564

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด