ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
กทท. ปลูกป่าชายเลน จ.ระนอง
25 มี.ค. 2566

กระทรวงคมนาคม โดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน และอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลน บริเวณจังหวัดระนอง ประจำปี 2566 เพื่อยกระดับคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมี นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ พื้นที่ป่าชายเลน บริเวณท้องที่บ้านเขาสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกและถูกนำไปใช้ในประโยชน์ด้านอื่น ๆ ทำให้มีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยสร้างโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายด้านรวมทั้งในเชิงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วยหญ้าทะเล (Seagrass Meadows) ที่ลุ่มน้ำเค็ม (Salt Marshes) และป่าชายเลน (Mangrove Forests) หรือที่เรียกว่าเป็น ‘Blue Carbon Ecosystem’ จึงถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อคงไว้ซึ่งระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ช่วยป้องกันน้ำท่วม และการพังทลายของชายฝั่ง รวมทั้งเป็นส่วนช่วยในการปรับตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) ซึ่งช่วยลดผลกระทบและลดค่าความเสียหายที่มีต่อเศรษฐกิจลง
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมืองระนอง) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มุ่งมั่นในการจัดหาพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม เพื่อร่วมกันฟื้นฟูให้เกิดพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน และร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งหมดประมาณ 300 คน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด