ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
กรมเจ้าท่าขุดลอกพัฒนาแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางและพะเยา
23 พ.ค. 2566

กรมเจ้าท่าขุดลอกพัฒนาและบำรุงรักษาแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางและพะเยา เพิ่มพื้นที่การรองรับน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก พัฒนา และบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อความสะดวก ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตร สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ได้เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของร่องน้ำและพื้นที่การกักเก็บน้ำ รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก รวมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง ดังนี้
- หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำนึง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ใช้รถขุด ชม.8, ชม.14 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีแผนงานขุดลอกระยะทาง 4,225 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 84,000 ลูกบาศก์เมตร ประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 525 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 1,710 ไร่ ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก
- หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ใช้รถขุด ชม.10 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน มีแผนงานขุดลอกระยะทาง 2,475 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 43,240 ลูกบาศก์เมตร ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 300 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 5,000 ไร่ ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด