ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) จับมือสถานศึกษาพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ
29 มิ.ย. 2566

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด โดยนางสาวนิภาภรณ์  อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีโครงการศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชนท้องถิ่นกิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก กิจกรรมโดย กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน กลุ่มนักเรียนที่สนใจในการพัฒนาทักษะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารยก์ฤติเดช กล่าวว่า ในจัดภารกิจเชื่อมโยงตลาดวิชามีภารกิจในการให้บริการวิชาการทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ ทางวิชาชีพ และยกระดับคุณภาพต่างๆ เป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การเป็นที่พึ่งของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะช่วยยกระดับให้กับประชาชน ชุมชน สังคม รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ให้มีการพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัล เรื่อง อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและยังเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการให้กับเครือข่ายสถานศึกษา

โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชนท้องถิ่น ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานได้ ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เกษมสันต์ ไชยเดช / ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...